Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng

Bộ giải pháp theo yêu cầu

Dành riêng cho phòng marketing.

Chạy chuyển đổi

cho các dòng sản phẩm.

Tương tác cao

theo phong cách của các nước.

Chia sẻ viral

khắt khe về thẩm mỹ và in ấn.

image 4MLXK3M 1

Bộ giải pháp giải quyết

Số lượng lớn

Đáp ứng được thiết kế số lượng sản phẩm lớn, đa dạng chủng loại.

Đồng nhất

Toàn bộ thiết kế được đồng nhất về mặt mỹ thuật xuyên suốt.

Quốc tế

Đáp ứng sự phù hợp về phong cách ở các quốc gia khác nhau.

Khắt khe

Thiết kế có tính mỹ thuật cao, phù hợp in ấn trên các nền tảng chất liệu.

3D Modeling WP44B3E 1
Keyvisual

thực phẩm và đồ tiêu dùng.

UI UX Design WP44B3E 1
vẽ truyện

đóng gói sản phẩm

Video Services WP44B3E 1
minh họa giải pháp

trên các loại chất liệu

giaiphaphinhanhthuonghieu 01

Về bộ giải pháp cho phòng marketing.

Bộ giải pháp hướng tới việc chuyển đổi khách hàng và tạo ra những nội dung có tính gắn kết, tương tác tự nhiên cao.

Khách hàng lựa chọn giải pháp theo tiến độ của việc mở công ty.

Chúng tôi hỗ trợ xuyên suốt đến khi công ty đi vào hoạt động ổn định.

matbu