VietNam Designer Group

Thiết kế báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên là gì ?

Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Quý Doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của Quý Doanh nghiệp trong thời gian tới.

 

Tại sao cần thiết kế báo cáo thường niên ?

Thông qua BCTN, Quý Doanh nghiệp sẽ:

Thể hiện sự minh bạch trong cung cấp thông tin đến Cộng đồng các nhà đầu tư.

Thể hiện trách nhiệm của mình với Cổ đông hiện hữu.

Thu hút sự quan tâm của các tổ chức đầu tư, nhà đầu tư cá nhân mới,…

Ngoài nội dung đầy đủ và thông tin minh bạch, sáng tạo trong bố cục để chuyển tải hiệu quả các các thông điệp về phân tích, đánh giá cũng như tạo ấn tượng trong thiết kế để thu hút người đọc từ trang đầu đến trang cuối cũng là một công tác chuẩn bị khá quan trọng trong việc xây dựng Báo cáo thường niên. Nó thể hiện sự tôn trọng, hiểu biết, quan tâm và đầu tư đúng mức của doanh nghiệp trong công tác quan hệ với nhà đầu tư

Một số nội dung BCTN mà Quý Doanh nghiệp cần phải có trong BCTN của mình:

 

 

 

Tóm lược về Công ty, Mục tiêu và Chiến lược phát triển.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị bao gồm:

Đánh giá tóm lược tình hình hoạt động trong năm; tình hình thực hiện so với kế hoạch; những thay đổi chủ yếu trong năm.

Bình luận về các rủi ro lớn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến quản lý rủi ro của doanh nghiệp.

Công bố những triển vọng kinh doanh và kế hoạch của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Báo cáo của Ban Giám đốc:

Tình hình tài chính.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những tiến bộ đã đạt được.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán thuộc danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Bản giải trình báo cáo tài chính.

Kiểm toán độc lập.

Kiểm toán nội bộ.

Các công ty con và công ty liên quan.

Tổ chức và nhân sự.

Thông tin về cổ đông và Quản trị công ty:

Thông tin liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Các dữ liệu thống kê về cổ đông.

 

Dịch vụ thiết  kế báo cáo thường niên tại Designer

 

 

Làm ơn Login để bình luận
  Theo dõi  
Thông báo tới
Gọi tư vấn viên
Bản đồ